505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna Logo­pe­dica w Warszawie

Zapra­szamy na zaję­cia – Inte­gra­cja Sen­so­ryczna (tera­pia SI), logo­pe­dyczne, higiena i emi­sja głosu, oraz inne

Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna Logo­pe­dica w Warszawie

Zapra­szamy na zaję­cia – Inte­gra­cja Sen­so­ryczna (tera­pia SI), logo­pe­dyczne, higiena i emi­sja głosu, oraz inne

Naszą misją jest wspo­ma­ga­nie roz­woju dzieci z róż­nymi dys­funk­cjami, oraz dąże­nie do poprawy jako­ści ich funk­cjo­no­wa­nia. Pra­gniemy udzie­lić pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, peda­go­gicz­nej oraz logo­pe­dycz­nej dzie­ciom, mło­dzieży i dorosłym.

Reali­zu­jemy swoje cele dzięki szcze­gó­ło­wej dia­gno­zie, tera­pii oraz dzia­łal­no­ści pro­fi­lak­tycz­nej i dorad­czej. Zależy nam na tym, aby pacjenci oraz ich bli­scy w jed­nym miej­scu uzy­skali szybką i kom­plek­sową pomoc.

logopedica

Naszą misją jest wspo­ma­ga­nie roz­woju dzieci z róż­nymi dys­funk­cjami, oraz dąże­nie do poprawy jako­ści ich funk­cjo­no­wa­nia. Pra­gniemy udzie­lić pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, peda­go­gicz­nej oraz logo­pe­dycz­nej dzie­ciom, mło­dzieży i dorosłym.

Reali­zu­jemy swoje cele dzięki szcze­gó­ło­wej dia­gno­zie, tera­pii oraz dzia­łal­no­ści pro­fi­lak­tycz­nej i dorad­czej. Zależy nam na tym, aby pacjenci oraz ich bli­scy w jed­nym miej­scu uzy­skali szybką i kom­plek­sową pomoc.

Porad­nia jest miej­scem, gdzie współ­pra­cuje ze sobą zespół spe­cja­li­stów w skład któ­rego wchodzą:

 • Mama Oskara

  Pani Anna jest świet­nym spe­cja­li­stą. Nasz synek współ­pra­co­wał już z wie­loma róż­nymi logo­pe­dami ale pierw­szy raz chęt­nie uczest­ni­czy w zaję­ciach! Pani Ania ma bar­dzo pro­fe­sjo­nalne podej­ście do dzieci: potrafi je zain­te­re­so­wać, a przede wszyst­kim poka­zuje dzie­ciom że trak­tuje je poważ­nie i oddaje im pod­czas zajęć całe serce. Oska­rek nie może docze­kać się kolej­nych zajęć i nie dosyć, że o wiele lepiej mówi to ma lep­szy kon­takt z dziećmi w przed­szkolu. Bar­dzo pole­cam. Agnieszka

 • Mama Jurka

  Dzię­kuję za pomoc w “pro­sto­wa­niu” Jurka. Szcze­gólne podzię­ko­wa­nia dla Pani Izy — jest naprawdę wyjąt­kową osobą, o nie­zwy­kłym podej­ściu do dzieci. Jurek wprost uwiel­biał spo­tka­nia z Nią. Dla mnie nie­zwy­kle ważne było to, ze p. Iza trak­to­wała Jurka z sza­cun­kiem, dawała mu poczu­cie waż­no­ści, ale także wyko­rzy­sty­wała pochwały jako ele­ment budo­wa­nia jego war­to­ści. Gdy zda­rzało się, że z jakichś powo­dów musia­łam prze­ło­żyć lub odwo­łać zaję­cia, to dla mojego syna była kara…

   

  Nie­zwy­kle też ważna była dla mnie komu­ni­ka­cja — dowie­dzia­łam się o moim dziecku wię­cej niż od jakie­go­kol­wiek peda­goga bądź psy­cho­loga wcze­śniej (a kon­tak­tów było sporo, bo szu­ka­łam pomocy w dość sze­ro­kim zakre­sie). Przy­kła­dem niech będzie obu­ręcz­ność — naj­praw­do­po­dob­niej w przed­szkolu nakła­niano moje dziecko do pracy prawą ręką (i teraz jest pra­wo­ręczny), a mógł być lewo­ręczny. Przy skrzy­żo­wa­nej late­ra­li­za­cji i zagro­że­niu dys­gra­fią i dysor­tor­to­gra­fią to pewien dys­kom­fort. Po trzech latach nauki pisa­nia jest za późno na korekty, a szkoda…

   

  Naj­waż­niej­sze dla mnie jest to, że gołym okiem widać postępy w kształ­to­wa­niu mojego syna. Nie­wąt­pli­wie wyra­sta z pew­nych nawy­ków, ale tera­pia i pomoc Pani Izy mocno mnie ukie­run­ko­wały. Dziękuję.

 • Mama Amelki

  Gorąco pole­cam! Fan­ta­styczna atmos­fera, wspa­niałe podej­ście do dzieci i pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Moja córka w szyb­kim tem­pie upo­rała się z wadą wymowy, mimo, że poprzedni logo­pe­dzi zała­my­wali ręce i nie potra­fili powie­dzieć dla­czego tera­pia nie przy­nosi efektu. W tym przy­padku, wystar­czył nie­cały rok i po seple­nie­niu mię­dzy­zę­bo­wym ani śladu. Dzię­ku­jemy Pani Aniu.

 • Michał M.

  Chcia­łem się poże­gnać i podzię­ko­wać za, wszystko w sumie J Bar­dzo miło i owoc­nie wspo­mi­nam ten czas który u Was spę­dzi­łem i szcze­gól­nie chcia­łem podzię­ko­wać za pro­fe­sjo­nalna obsługę, która jest naprawdę godna polecenia.

 • Mama Cyprianka

  Bar­dzo dzię­kuję za pomoc w imie­niu swoim i Cyprianka, który bar­dzo polu­bił zaję­cia. Cały czas je wspo­mina  i żałuje, że już nie będziemy na nie chodzić.

 • Tata Ada­sia

  Bar­dzo dzię­kuję za współ­pracę przez pra­wie 1,5 roku doce­niamy Wasz pro­fe­sjo­na­lizm i zaan­ga­żo­wa­nie. Mam nadzieję że będziemy mieli oka­zję jesz­cze pracować.

 • Mama Wik­tora

  Chcia­łam bar­dzo za wszystko podzię­ko­wać. Życzę wielu suk­ce­sów. Jeśli Wik­to­rek będzie jesz­cze kie­dyś potrze­bo­wał pomocy z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią zwrócę się do Pani. Jesz­cze raz bar­dzo dzię­kuję i ser­decz­nie pozdrawiam.

 • Jurek 8 lat

  Bar­dzo lubię Panią Izę, bar­dzo lubię zaję­cia. Pani Iza jest bar­dzo fajna. W ogóle ta tera­pia to fajna rzecz, szkoda, że już się dla mnie skończyła.

   

                                                                                                

Opi­nie

 • Mama Oskara

  Pani Anna jest świet­nym spe­cja­li­stą. Nasz synek współ­pra­co­wał już z wie­loma róż­nymi logo­pe­dami ale pierw­szy raz chęt­nie uczest­ni­czy w zaję­ciach! Pani Ania ma bar­dzo pro­fe­sjo­nalne podej­ście do dzieci: potrafi je zain­te­re­so­wać, a przede wszyst­kim poka­zuje dzie­ciom że trak­tuje je poważ­nie i oddaje im pod­czas zajęć całe serce. Oska­rek nie może docze­kać się kolej­nych zajęć i nie dosyć, że o wiele lepiej mówi to ma lep­szy kon­takt z dziećmi w przed­szkolu. Bar­dzo pole­cam. Agnieszka

 • Mama Jurka

  Dzię­kuję za pomoc w “pro­sto­wa­niu” Jurka. Szcze­gólne podzię­ko­wa­nia dla Pani Izy — jest naprawdę wyjąt­kową osobą, o nie­zwy­kłym podej­ściu do dzieci. Jurek wprost uwiel­biał spo­tka­nia z Nią. Dla mnie nie­zwy­kle ważne było to, ze p. Iza trak­to­wała Jurka z sza­cun­kiem, dawała mu poczu­cie waż­no­ści, ale także wyko­rzy­sty­wała pochwały jako ele­ment budo­wa­nia jego war­to­ści. Gdy zda­rzało się, że z jakichś powo­dów musia­łam prze­ło­żyć lub odwo­łać zaję­cia, to dla mojego syna była kara…

   

  Nie­zwy­kle też ważna była dla mnie komu­ni­ka­cja — dowie­dzia­łam się o moim dziecku wię­cej niż od jakie­go­kol­wiek peda­goga bądź psy­cho­loga wcze­śniej (a kon­tak­tów było sporo, bo szu­ka­łam pomocy w dość sze­ro­kim zakre­sie). Przy­kła­dem niech będzie obu­ręcz­ność — naj­praw­do­po­dob­niej w przed­szkolu nakła­niano moje dziecko do pracy prawą ręką (i teraz jest pra­wo­ręczny), a mógł być lewo­ręczny. Przy skrzy­żo­wa­nej late­ra­li­za­cji i zagro­że­niu dys­gra­fią i dysor­tor­to­gra­fią to pewien dys­kom­fort. Po trzech latach nauki pisa­nia jest za późno na korekty, a szkoda…

   

  Naj­waż­niej­sze dla mnie jest to, że gołym okiem widać postępy w kształ­to­wa­niu mojego syna. Nie­wąt­pli­wie wyra­sta z pew­nych nawy­ków, ale tera­pia i pomoc Pani Izy mocno mnie ukie­run­ko­wały. Dziękuję.

 • Mama Amelki

  Gorąco pole­cam! Fan­ta­styczna atmos­fera, wspa­niałe podej­ście do dzieci i pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Moja córka w szyb­kim tem­pie upo­rała się z wadą wymowy, mimo, że poprzedni logo­pe­dzi zała­my­wali ręce i nie potra­fili powie­dzieć dla­czego tera­pia nie przy­nosi efektu. W tym przy­padku, wystar­czył nie­cały rok i po seple­nie­niu mię­dzy­zę­bo­wym ani śladu. Dzię­ku­jemy Pani Aniu.

 • Michał M.

  Chcia­łem się poże­gnać i podzię­ko­wać za, wszystko w sumie J Bar­dzo miło i owoc­nie wspo­mi­nam ten czas który u Was spę­dzi­łem i szcze­gól­nie chcia­łem podzię­ko­wać za pro­fe­sjo­nalna obsługę, która jest naprawdę godna polecenia.

 • Mama Cyprianka

  Bar­dzo dzię­kuję za pomoc w imie­niu swoim i Cyprianka, który bar­dzo polu­bił zaję­cia. Cały czas je wspo­mina  i żałuje, że już nie będziemy na nie chodzić.

 • Tata Ada­sia

  Bar­dzo dzię­kuję za współ­pracę przez pra­wie 1,5 roku doce­niamy Wasz pro­fe­sjo­na­lizm i zaan­ga­żo­wa­nie. Mam nadzieję że będziemy mieli oka­zję jesz­cze pracować.

 • Mama Wik­tora

  Chcia­łam bar­dzo za wszystko podzię­ko­wać. Życzę wielu suk­ce­sów. Jeśli Wik­to­rek będzie jesz­cze kie­dyś potrze­bo­wał pomocy z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią zwrócę się do Pani. Jesz­cze raz bar­dzo dzię­kuję i ser­decz­nie pozdrawiam.

 • Jurek 8 lat

  Bar­dzo lubię Panią Izę, bar­dzo lubię zaję­cia. Pani Iza jest bar­dzo fajna. W ogóle ta tera­pia to fajna rzecz, szkoda, że już się dla mnie skończyła.

   

                                                                                                

kon­takt

Porad­nia jest czynna od ponie­działku do soboty. Pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt telefoniczny:

505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

 

Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna – LOGOPEDICA

ul. Sło­wac­kiego 27/33 lok. 71

01–592 War­szawa

 

dojazd – metro: sta­cja Plac Wil­sona lub Marymont

for­mu­larz kontaktowy

kon­takt

Porad­nia jest czynna od ponie­działku do soboty. Pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt telefoniczny:

505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

 

Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna – LOGOPEDICA

ul. Sło­wac­kiego 27/33 lok. 71

01–592 War­szawa

 

dojazd – metro: sta­cja Plac Wil­sona lub Marymont