Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna Logo­pe­dica Warszawa.

Zapra­szamy na zaję­cia z Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej (tera­pia SI), logo­pe­dyczne, higiena i emi­sja głosu, oraz inne.
Pomocą służą Pań­stwu nasi Tera­peuci Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej, Logo­pe­dzi, Peda­go­dzy spe­cjalni, Psy­cho­lo­dzy oraz inni specjaliści:

 

 

Wię­cej infor­ma­cji o naszych spe­cja­li­stach w zakładce: „nasz zespół”.prezentacjemultimedialne.eu