powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Dia­gnoza inte­gra­cji sen­so­rycz­nej w poradni w Warszawie

 

Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna LOGOPEDICA w War­sza­wie zaj­muje się m.in. dia­gnozą inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i tera­pią SI. By roz­po­cząć tera­pię SI, potrzebna jest wyczer­pu­jąca dia­gnoza inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, wydana przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych tera­peu­tów. Ponie­waż dia­gnoza inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i tera­pia SI doty­czy dzieci, ważne jest, by zapew­nić naj­młod­szym kom­for­tową, przy­ja­zną atmosferę.

W Pry­wat­nej Poradni Peda­go­gicz­nej LOGOPEDICA w War­sza­wie pra­cuje wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel, który ma doświad­cze­nie w tera­pii SI. Przy­jaźni, życz­liwi i uśmiech­nięci tera­peuci spra­wią, że dziecko w naszej poradni będzie czuło się bez­pieczne. Nie korzy­stamy z far­tu­chów, ponie­waż mogą budzić u dzieci nega­tywne sko­ja­rze­nia. W naszej poradni w War­sza­wie pra­cują także wykwa­li­fi­ko­wani logo­pe­dzi.

Sale wyko­rzy­sty­wane w dia­gno­zie inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i tera­pii SI są bar­dzo kolo­rowe, wypo­sa­żone w wiele atrak­cyj­nych pomocy dydak­tycz­nych i zaba­wek. Dbamy o to, by pobyt dziecka w naszej poradni w War­sza­wie był przyjemnością.

Etapy dia­gnozy inte­gra­cji sensorycznej

Dia­gnoza inte­gra­cji sen­so­rycz­nej w Pry­wat­nej Poradni Peda­go­gicz­nej LOGOPEDICA w War­sza­wie odbywa się zwy­kle w trak­cie 3 spo­tkań i prze­biega w kilku etapach:

  • Wywiad z rodzi­cami na temat prze­biegu ciąży, porodu, kolej­nych eta­pów roz­woju dziecka oraz prze­by­tych chorób
  • Obser­wa­cja spon­ta­nicz­nej i ukie­run­ko­wa­nej aktyw­no­ści dziecka
  • Próby kli­niczne (próby okre­śla­jące m.in. napię­cie mię­śniowe, koor­dy­na­cję ruchową, prze­trwałe odru­chy niemowlęce)
  • Testy kli­niczne (dzieci powy­żej 4. roku życia). Badają m.in. takie funk­cje jak prak­sja (umie­jęt­ność pla­no­wa­nia aktyw­no­ści rucho­wej), loka­li­za­cja bodźca doty­ko­wego, czu­cie ciała
  • Pod­su­mo­wa­nie i omó­wie­nie z rodzi­cami dia­gnozy inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i tera­pii SI.

Porad­nia LOGOPEDICA w War­sza­wie wydaje dia­gnozy inte­gra­cji sen­so­rycz­nej na piśmie. Zarówno dia­gnoza inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, jak i tera­pia SI może być pro­wa­dzona wyłącz­nie przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych tera­peu­tów. Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty naszej poradni.

prezentacjemultimedialne.eu