powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Pierwsze spotkanie, czyli jak wygląda diagnoza integracji sensorycznej?

Pierw­sza wizyta dziecka w Poradni może wyda­wać się stre­su­ją­cym prze­ży­ciem. Dosko­nale to rozu­miemy dla­tego robimy wszystko żeby temu zapo­biec i spra­wić aby pobyt u nas stał się praw­dziwą przy­jem­no­ścią. Nasi tera­peuci to nie­zwy­kle cie­płe, uśmiech­nięte i życz­liwe osoby. Nie korzy­stamy z far­tu­chów, które mogą się źle koja­rzyć dzie­ciom. Sale w Poradni są bar­dzo kolo­rowe, pełne pomocy dydak­tycz­nych i zaba­wek. Tera­pia SI (inte­gra­cja sen­so­ryczna) pro­wa­dzona jest w Pry­wat­nej Poradni Peda­go­gicz­nej LOGOPEDICA, która znaj­duje się w Warszawie.

 

Dia­gnoza pro­ce­sów inte­gra­cji sen­so­rycz­nej odbywa się zwy­kle na 3 spo­tka­niach i prze­biega 
w kilku etapach:

 

 • Wywiad z rodzi­cami na temat prze­biegu ciąży, porodu, kolej­nych eta­pów roz­woju dziecka, 
  prze­by­tych chorób;
 • Obser­wa­cja spon­ta­nicz­nej i ukie­run­ko­wa­nej aktyw­no­ści dziecka;
 • Próby kli­niczne: dziecko wyko­nuje kilka prób, ćwi­czeń okre­śla­ją­cych m.in. jego napię­cie
  mię­śniowe, koor­dy­na­cję ruchową, prze­trwałe odru­chy niemowlęce;
 • Testy kli­niczne: doty­czą dzieci powy­żej 4 roku życia. Badają m.in. takie funk­cje jak prak­sja
  (umie­jęt­ność pla­no­wa­nia aktyw­no­ści rucho­wej), loka­li­za­cja bodźca doty­ko­wego, czu­cie ciała;
 • Podsumowanie/omówienie z rodzi­cami dia­gnozy oraz pro­gramu terapii.

 

Rodzice otrzy­mują dia­gnozę na piśmie.
Zarówno dia­gnoza jak i tera­pia SI może być prze­pro­wa­dzona wyłącz­nie przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych terapeutów.

prezentacjemultimedialne.eu