powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zaburzenia integracji sensorycznej — jak je rozpoznać?

Poni­żej lista nie­po­ko­ją­cych obja­wów, świad­czą­cych o pro­ble­mach z inte­gra­cją sen­so­ryczną. Jeśli zaob­ser­wują je Pań­stwo u dziecka, zapra­szamy na tera­pię SI w War­sza­wie, w naszej poradni.

 • dziecko ma kło­poty z samo­dziel­nym ubie­ra­niem się, zwłasz­cza zapi­na­niem guzi­ków,
  sznu­ro­wa­niem butów;
 • ma pro­blemy w samo­dziel­nym myciu się, korzy­sta­niu z toalety;
 • ma kło­poty z cię­ciem nożycz­kami, ryso­wa­niem po śla­dzie, kalkowaniem,
 • nie­wła­ści­wie czy wręcz dzi­wacz­nie trzyma różne przed­mioty codzien­nego użytku tj.
  nożyczki, sztućce czy przy­bory do pisania;
 • ma trud­no­ści w nauce czy­ta­nia lub pisania,
 • czę­sto odwraca znaki gra­ficzne /cyfry, litery/,
 • czę­sto myli stronę prawą i lewą,
 • jego ruchy są nie­zgrabne, wpada na kogoś lub na coś;
 • jest nad­mier­nie ruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jed­nym miejscu;
 • trudno się kon­cen­truje, a łatwo się rozprasza;
 • występował/występuje opóź­niony roz­wój mowy,

prezentacjemultimedialne.eu