powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zaburzenia integracji sensorycznej — jak je rozpoznać?

 • ma trud­no­ści z utrzy­ma­niem głowy w pozy­cji pio­no­wej, pod­piera ją ręką,
  kła­dzie się na sto­liku itp.,
 • ma obni­żone napię­cie mię­śniowe lub wady postawy,
 • oka­zuje nie­po­kój, gdy musi ode­rwać nogi od pod­łoża, np. wejść na wyso­kie schody,
  na dra­binkę, usiąść na wyso­kim stołku;
 • prze­ja­wia duży lęk przed upad­kiem lub wysokością,
 • wcho­dząc po scho­dach / scho­dząc czę­sto trzyma się porę­czy, nie­pew­nie sta­wia nogi,
 • wcho­dzi po scho­dach dosta­wia­jąc nogi do sie­bie na każ­dym stop­niu
  (wzo­rzec nie­doj­rzały u dziecka powy­żej 3 lat),
 • nie lubi karu­zeli, huś­tawki — miewa potem mdło­ści lub nad­mier­nie poszu­kuje
  takich zabaw;
 • cierpi na cho­robę lokomocyjną,
 • źle tole­ruje cze­sa­nie, mycie głowy, pod­czas mycia zębów miewa odruch wymiotny.

prezentacjemultimedialne.eu