powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zaburzenia integracji sensorycznej — jak je rozpoznać?

 • jest nad­wraż­liwe na świa­tło lub dźwięki,
 • unika doty­ka­nia róż­nych fak­tur, nie lubi zabaw pla­ste­liną, malo­wa­nia palcami;
 • nie lubi pró­bo­wać nowych potraw,
 • w nowym miej­scu dziecko czuje się zagu­bione, potrze­buje sporo czasu by
  zdo­być orien­ta­cję w otoczeniu;
 • czę­sto cho­dzi na palcach,
 • ma trud­no­ści z rzu­ca­niem i łapa­niem piłki,
 • dziecko spra­wia wra­że­nie sła­bego, szybko się męczy,
 • długo i z mozo­łem uczy się nowych aktyw­no­ści fizycz­nych tj.: jazda na rowe­rze
  czy pły­wa­nie, a cza­sem mimo wysiłku nie udaje mu się ich opanować;
 • jest nad­wraż­liwe emo­cjo­nal­nie, czę­sto się obraża;
 • nawet drobne urazy wywo­łują gwał­towną reak­cję i dłu­go­trwałe narzekania,
 • unika zabaw gru­po­wych, wyco­fuje się z kon­tak­tów społecznych.

 

prezentacjemultimedialne.eu