powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zaburzenia integracji sensorycznej — jak je rozpoznać?

Jeżeli wśród wymie­nio­nych obja­wów, roz­po­zna­je­cie Pań­stwo kilka cech cha­rak­te­ry­stycz­nych dla swo­jego dziecka, należy spraw­dzić, czy nie ma ono trud­no­ści w sfe­rze inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Poje­dyn­czy objaw nie sta­nowi wska­za­nia do dia­gnozy inte­gra­cji sensorycznej.

 

prezentacjemultimedialne.eu