powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Pierwsze spotkanie, czyli jak wygląda diagnoza logopedyczna?

Pierw­sza wizyta dziecka w Poradni może wyda­wać się stre­su­ją­cym prze­ży­ciem. Dosko­nale to rozu­miemy dla­tego robimy wszystko żeby temu zapo­biec i spra­wić aby pobyt u nas stał się praw­dziwą przy­jem­no­ścią. Nasi tera­peuci to nie­zwy­kle cie­płe, uśmiech­nięte i życz­liwe osoby. Nie korzy­stamy z far­tu­chów, które mogą się źle koja­rzyć dzie­ciom. Sale w Poradni są bar­dzo kolo­rowe, pełne pomocy dydak­tycz­nych i zabawek.

 

Dia­gnoza logo­pe­dyczna odbywa się zwy­kle na jed­nym lub dwóch spo­tka­niach i prze­biega w kilku etapach:

  1. Wywiad z rodzi­cami na temat prze­biegu ciąży, porodu, kolej­nych eta­pów roz­woju dziecka (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem roz­woju mowy), prze­by­tych chorób.
  2. Próby oce­nia­jące mię­dzy innymi budowę i spraw­ność apa­ratu arty­ku­la­cyj­nego, spo­sób poły­ka­nia, spo­sób oddy­cha­nia, słuch fone­ma­tyczny, kine­ste­zję arty­ku­la­cyjną, arty­ku­la­cję poszcze­gól­nych gło­sek, rozu­mie­nie wypo­wie­dzi oraz two­rze­nie wypo­wie­dzi słownych.
  3. Podsumowanie/omówienie z rodzi­cami dia­gnozy oraz pro­gramu tera­pii. Rodzice otrzy­mują dia­gnozę na piśmie.

  

prezentacjemultimedialne.eu