powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Kiedy zalecamy konsultację u logopedy?

Z dziec­kiem 2 – letnim

 

 • gdy wyma­wia tylko poje­dyn­cze dźwięki zamiast wyra­zów, zwłasz­cza jeśli w okre­sie nie­mow­lę­cym dziecko nie gawo­rzyło lub gawo­rze­nie było mało nasilone;
 • gdy wyma­wia dźwięki w taki spo­sób, że jego wypo­wiedź jest cał­ko­wi­cie nie­zro­zu­miała dla osoby obcej;
 • nie rozu­mie słów do niego kie­ro­wa­nych, nie wyko­nuje pro­stych pole­ceń: daj, weź,  wrzuć, połóż; 
 • nie wska­zuje czę­ści ciała, pod­sta­wo­wych przedmiotów;
 • nie reaguje na dźwięki, na swoje imię, nie odwraca głowy na gło­śne dźwięki; 
 • nie inte­re­suje się oto­cze­niem, nie zwraca uwagi na rówie­śni­ków, nie bawi się z nimi; 
 • nie odszu­kuje przed­mio­tów identycznych.

Z dziec­kiem 3 – letnim

 

 • j.w. +
 • gdy zamiast gło­sek k, g wyma­wia t, d, np. kotek › totet, mąka › mąta, góra › dóra, kogut › kodut lub todut;
 • gdy zamiast gło­sek f, w wyma­wia p, b, h, np. fotel › potel lub hotel, żyrafa › żyrapa lub żyraha, wałek › bałek ; 
 • zamiast gło­ski l wyma­wia j, np. lody › jody, lampa › jampa; 
 • wsuwa język mię­dzy zęby przy wyma­wia­niu gło­sek t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, lub przy wyma­wia­niu  jakich­kol­wiek innych głosek;
 •  nie buduje zdań;
 • zasób słow­nic­twa jest bar­dzo ubogi, nie nazywa czyn­no­ści, przed­mio­tów, przy­miot­ni­ków, czę­sto poja­wiają się błędy gramatyczne; 
 • nie róż­ni­cuje dźwię­ków z otoczenia;
 • nie zadaje pytań, nie rozu­mie pytań do niego kie­ro­wa­nych typu: Kto? Gdzie? Dlaczego?
 • nie układa histo­ryjki obraz­ko­wej (2, 3 elementy);

prezentacjemultimedialne.eu