powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Kiedy zalecamy konsultację u logopedy?

  • gdy wsuwa język mię­dzy zęby przy wyma­wia­niu gło­sek (tak jak u 3 – latka) + s, z, c, dz;
  • posłu­guje się głów­nie rze­czow­ni­kami, nie potrafi opo­wia­dać, samo­dziel­nie nie układa histo­ryjki obraz­ko­wej, nie wyciąga wnio­sków, nie potrafi nazwać sta­nów emo­cjo­nal­nych, nie potrafi powią­zać ze sobą informacji; 
  • buduje zda­nia nie­po­prawne pod wzglę­dem gramatycznym,
  • nie dąży do inte­rak­cji z rówieśnikami,
  • nie potrafi nazwać pod­sta­wo­wych prze­ci­wieństw, przymiotników; 
  • nie rozu­mie przyimków. 

 

Z dziec­kiem 5/6 – letnim

 

  • j.w. +
  • zamiast gło­sek sz, rz, cz, dż wyma­wia s, z, c, dz, np. szafa › safa, żaba › zaba, czołg › cołg, dżem › dzem,
  • zamiast r wyma­wia l lub ł, np. ryba › lyba lub łyba, torba › tolba lub tołba;
  • wsuwa język mię­dzy zęby przy wyma­wia­niu gło­sek (tak jak u 4 – latka) + sz, rz, cz, dż;

prezentacjemultimedialne.eu