powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Kiedy zalecamy konsultację u logopedy?

  • prze­sta­wia sylaby w obrę­bie wyrazu lub skraca wyrazy,
  • gdy wypo­wie­dzi nie są wie­loz­da­niowe; dziecko nie uwzględ­nia kolej­no­ści wyda­rzeń  i związ­ków przy­czy­nowo – skutkowych; 
  • pytane o zna­cze­nie słów, nie potrafi wyjaśnić;
  • nie umie opi­sać przed­mio­tów i podać ich cech cha­rak­te­ry­stycz­nych oraz moż­li­wo­ści zastosowania, 
  • gdy utrzy­mują się nie­pra­wi­dło­wo­ści gramatyczne. 

 

Kształ­to­wa­nie wymowy powinno być zakoń­czone osta­tecz­nie do 6 roku życia, cho­ciaż pro­ces roz­woju języka trwa nadal. W dal­szym ciągu dzieci uczą się nowych słów i udo­sko­na­lają umie­jęt­ność pre­cy­zo­wa­nia wypo­wie­dzi słownych.

 

 

prezentacjemultimedialne.eu