powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy dzieci z alalią

Tera­pia mowy dzieci z ala­lią (nie­do­kształ­ce­niem mowy pocho­dze­nie koro­wego).
Ala­lia (nie­do­kształ­ce­nie mowy pocho­dze­nia koro­wego) to zabu­rze­nia komu­ni­ka­cji języ­ko­wej pocho­dze­nia koro­wego u dzieci.

Celem tera­pii jest:

 • dia­log jako główny czyn­nik terapeutyczny,
 • uspraw­nia­nie apa­ratu arty­ku­la­cyj­nego, odde­cho­wego i fonacyjnego;
 • ćwi­cze­nia moto­ryki małej i dużej,
 • ćwi­cze­nia słu­chu fonematycznego,
 • ćwi­cze­nia kine­ste­zji artykulacyjnej,
 • ćwi­cze­nia kształ­tu­jące orien­ta­cję w przestrzeni,
 • ćwi­cze­nie w odpo­wied­nim zakresie,
 • sta­bi­li­za­cja wymó­wień (mowa kon­tek­stowa, sche­mat pro­stego zda­nia,
  formy gramatyczne);
 • roz­wi­ja­nie zna­cze­nio­wej funk­cji mowy,
 • ana­liza i syn­teza syla­bowa i wyrazowa,
 • pismo.

 

 

prezentacjemultimedialne.eu