powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy dzieci z autyzmem

 • brak gawo­rze­nia, dziecko nie wyko­nuje świa­do­mych gestów po pierw­szym roku życia;
 • nie mówi ani jed­nego słowa w wieku 16 miesięcy,
 •  nie składa słów w pary w wieku 2 lat, mowa roz­wija się słabo lub wcale, używa słów bez  zna­cze­nia, poro­zu­miewa się gestami zamiast słów; 
 • nie reaguje na imię,
 • traci zdol­no­ści języ­kowe lub społeczne,
 • słaby kon­takt wzrokowy,
 • nie potrafi się bawić zabaw­kami, brak spon­ta­nicz­no­ści lub pomy­sło­wo­ści w zaba­wach,  nie pro­po­nuje czyn­no­ści, nie wymy­śla zabaw;
 • nad­mier­nie porząd­kuje zabawki lub inne przedmioty,
 • jest przy­wią­zane do jed­nej zabawki lub przed­miotu — talizman,
 • wystę­pują nie­ade­kwatne reak­cje emo­cjo­nalne, śmiech, płacz– bez powodu;
 • rzadko się uśmiecha,
 •  cza­sem wydaje się upo­śle­dzone słu­chowo lub ma wyostrzony zmysł słu­chu, wystę­puje nad­wraż­li­wość na dotyk lub brak reak­cji na ból; 

prezentacjemultimedialne.eu