powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy dzieci z autyzmem

 • nie rozu­mie pole­ceń, nie wyko­nuje ich, nie rozu­mie emo­cji innych osób, nie rozu­mie
  pojęć abs­trak­cyj­nych;

   

Pod­czas tera­pii dziecka auty­stycz­nego oddzia­łuje się na wszyst­kie sfery jego roz­woju. W tera­pii mowy wyko­rzy­stuje się róż­no­rodne metody pracy, które głów­nie opie­rają się na rozu­mie­niu mowy oraz sty­mu­lo­wa­niu roz­woju mowy czynnej.

 

Celem tera­pii jest:

 

 • wzmoc­nie­nie wokalizacji,
 • budo­wa­nie pod­stawy języka mówio­nego, nauka naśla­do­wa­nia reak­cji słow­nych, dźwięków; 
 • kształ­to­wa­nie artykulacji,
 • redu­ko­wa­nie echolalii,
 • redu­ko­wa­nie mono­ton­nej i mecha­nicz­nej mowy, 
 • budo­wa­nie pod­staw języka,
 • dostar­cza­nie spo­so­bów komunikacji,
 • polep­sza­nie rozu­mie­nia ota­cza­ją­cego świata,

prezentacjemultimedialne.eu