powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy dzieci z autyzmem

  • roz­wi­ja­nie mowy spontanicznej,
  • nauka inte­rak­cji społecznych,
  • zwięk­sza­nie przy­sto­so­wa­nia społecznego,
  • nauka spo­so­bów wcho­dze­nia w interakcje,
  • budo­wa­nie akcep­ta­cji rówieśników.
prezentacjemultimedialne.eu