powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Nie­do­kształ­ce­nie mowy towa­rzy­szące upo­śle­dze­niu umy­sło­wemu – upo­śle­dze­nie umy­słowe wpły­wa­jące na ogra­ni­cze­nie w wykształ­ce­niu się i funk­cjo­no­wa­niu sys­temu struk­tur językowych.

 

Sto­pień nie­do­ro­zwoju mowy rośnie wprost pro­por­cjo­nal­nie do stop­nia upo­śle­dze­nia umy­sło­wego. Ozna­cza to, że im głęb­szy jest defi­cyt inte­lek­tu­alny, tym więk­sze upo­śle­dze­nie myśle­nia abs­trak­cyj­nego i opóź­nie­nie roz­woju mowy. Nie­za­leż­nie od stop­nia upo­śle­dze­nia umy­sło­wego, dzieci nim obcią­żone opa­no­wują ogra­ni­czony kod językowy.

 

Celem tera­pii jest:

kształ­to­wa­nie komu­ni­ka­cji języ­ko­wej lub komu­ni­ka­cji alter­na­tyw­nej (Bliss, Pik­to­gramy,  PCS’y, Maka­ton) u dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną.
Tera­pia uwzględ­nia cało­ściowy roz­wój dziecka. Obej­muje wszyst­kie zabu­rzone funk­cje, a w szcze­gól­no­ści te, które mają bez­po­średni lub pośredni zwią­zek z mową czyli:
 

  • spo­strze­ga­nie,
  • róż­ni­co­wa­nie i koja­rze­nie wzor­ców słu­cho­wych, wzro­ko­wych, kinestetycznych;

 

prezentacjemultimedialne.eu