powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Nasz zespół

  • Anna Klebańska Anna Kle­bań­ska Logo­peda, neu­ro­lo­go­peda, peda­gog spe­cjalny oraz tera­peuta psy­cho­mo­to­ryki. Absol­wentka 5-letnich, dzien­nych stu­diów na Aka­de­mii Peda­go­giki Spe­cjal­nej w War­sza­wie — kie­ru­nek logo­pe­dia oraz pody­plo­mo­wych stu­diów z zakresu neu­ro­lo­go­pe­dii. Posiada wie­lo­let­nie (od 2006 roku) doświad­cze­nie w zakre­sie logo­pe­dii oraz neu­ro­lo­go­pe­dii w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym, wcze­snosz­kol­nym oraz szkol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dyczną oraz neu­ro­lo­go­pe­dyczną.
  • Agnieszka Smyczyńska Agnieszka Smy­czyń­ska Neu­ro­lo­go­peda, sur­do­lo­go­peda, tera­peuta wcze­snej inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej. Stu­dia logo­pe­dyczne ukoń­czy­łam na Uni­wer­sy­te­cie Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy. Dodat­kowe spe­cja­li­za­cje zdo­by­łam na stu­diach pody­plo­mo­wych z zakresu neu­ro­lo­go­pe­dii, sur­do­lo­go­pe­dii oraz wcze­snej inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc z dziećmi zarówno w nor­mie inte­lek­tu­al­nej, jak i róż­nymi nie­peł­no­spraw­no­ściami. Obec­nie jestem pra­cow­ni­kiem Insty­tutu Głu­cho­nie­mych. Jestem także tłu­ma­czem i wykła­dowcą języka migo­wego.
  • Magdalena Kaczorowska Mag­da­lena Kaczo­row­ska Ukoń­czyła stu­dia peda­go­giczne, tytuł logo­pedy zdo­była w Insty­tu­cie Badań Edu­ka­cyj­nych, spe­cja­li­za­cje: emi­sję i higienę głosu oraz logo­pe­dię medialną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Pra­cuje z dziećmi z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy i wadami wymowy rów­nież z dziećmi nie­peł­no­spraw­nymi. Ze względu na spe­cja­li­za­cje zaj­muje się rów­nież reha­bi­li­ta­cją odde­chu oraz pra­wi­dłową emi­sją głosu. Bar­dzo chęt­nie pra­cuje też z mło­dzieżą i doro­słymi pra­gną­cymi popra­wić swoją dyk­cję lub chcą­cymi przy­go­to­wać się do wystą­pień publicz­nych.
  • Izabella Kucharczyk Iza­bella Kuchar­czyk Psy­cho­log kli­niczny, peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Absol­wentka stu­diów dok­to­ranc­kich w zakre­sie peda­go­giki spe­cjal­nej oraz 5 — let­nich dzien­nych stu­diów w UMCS w Lubli­nie — kie­ru­nek peda­go­gika spe­cjalna (oli­go­fre­no­pe­da­go­gika i tyflo­pe­da­go­gika) a także psy­cho­lo­gia kli­niczna. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię w zakre­sie inte­gra­cji sen­so­rycz­nej dzieci w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym oraz tera­pię psy­cho­lo­giczną.
  • Ewa Zabłocka Ewa Zabłocka Psy­cho­log kli­niczny dziecka, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. 18 lat prak­tyki w pracy z dziećmi. 8 lat prak­tyki w poradni psy­cho­lo­giczno — peda­go­gicz­nej 6 lat prak­tyki jako tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej w zakre­sie dia­gnozy i tera­pii dzieci w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej.
  • Maja Kirejczyk Maja Kirej­czyk Psy­cho­log, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Absol­wentka 5 – let­nich stu­diów magi­ster­skich na Wydziale Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego; spe­cja­li­za­cja: Psy­cho­lo­gia Wycho­waw­cza Sto­so­wana. 8 lat doświad­cze­nia w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i szkol­nym. Pro­wa­dzi dia­gnozę i tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, dia­gnozę spe­cy­ficz­nych trud­no­ści w pisa­niu i czy­ta­niu (dys­lek­sji roz­wo­jo­wej) oraz kon­sul­ta­cje wycho­waw­cze.
  • Dorota Pąk Dorota Pąk Fizjo­te­ra­peuta, peda­gog ogólny, peda­gog przed­szkolny i wcze­snosz­kolny, reedu­ka­tor, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Posiada doświad­cze­nie w pracy z dziećmi auty­stycz­nymi. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz zaję­cia korek­cyjne i ogól­no­ro­zwo­jowe z zasto­so­wa­niem metody Ruchu Roz­wi­ja­ją­cego Wero­niki Sher­borne z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym.
  • Joanna Inez Majewska Joanna Inez Majew­ska Peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, nauczy­ciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, tera­peuta peda­go­giczny, media­tor i nego­cja­tor. Absol­wentka 5-letnich, dzien­nych stu­diów na Uni­wer­sy­te­cie w Bia­łym­stoku Wydział Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii kie­ru­nek peda­go­gika kul­tu­ro­znaw­cza oraz pody­plo­mo­wych stu­diów z zakresu: tera­pii peda­go­gicz­nej, oli­go­fre­no­pe­da­go­giki, edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, media­cji i nego­cja­cji oraz z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Wie­lo­let­nia prak­tyka jako peda­gog spe­cjalny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz jako nauczy­ciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w Szkole Pod­sta­wo­wej. Dia­gno­zuję i pro­wa­dzę tera­pię z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz tera­pii peda­go­gicz­nej.
  • Juliia Jędruch Juliia Jędruch Magi­ster fizjo­te­ra­pii i tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Tytuł magi­stra uzy­skała na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na kie­runku Fizjo­te­ra­pia. Ukoń­czyła pody­plo­mowe stu­dia Peda­go­giki ogól­nej w Wyż­szej Szkole Edu­ka­cji Zdro­wot­nej i Nauk Spo­łecz­nych w Łodzi. Posiada kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz gim­na­stykę korek­cyjną.
  • Paulina Elsner Pau­lina Elsner Peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Ukoń­czyła Aka­de­mię Peda­go­giki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie uzy­sku­jąc tytuł oli­go­fre­no­pe­da­goga. Od ponad dwu­na­stu lat pra­cuje z dziećmi i mło­dzieżą. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wała pra­cu­jąc min. w ośrodku dla dzieci z róż­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej, w przed­szkolu jako wycho­wawca i nauczy­ciel zerówki, w porad­niach jako reedu­ka­tor oraz dia­gno­zu­jąc i pro­wa­dząc tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Ukoń­czyła wiele kur­sów i szko­leń. Pry­wat­nie jest szczę­śliwą mamą dwu­let­niej Bal­binki.

     
prezentacjemultimedialne.eu