powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Nasza misja

Misją naszej Poradni jest przede wszyst­kim wspo­ma­ga­nie roz­woju dzieci z róż­nymi dys­funk­cjami, oraz dąże­nie do poprawy jako­ści ich funk­cjo­no­wa­nia. Pra­gniemy udzie­lić pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, peda­go­gicz­nej oraz logo­pe­dycz­nej dzie­ciom, mło­dzieży i doro­słym, któ­rzy jej potrze­bują. Reali­zu­jemy swoje cele dzięki szcze­gó­ło­wej dia­gno­zie, tera­pii oraz dzia­łal­no­ści pro­fi­lak­tycz­nej i dorad­czej. Zależy nam na tym, aby pacjenci oraz ich bli­scy w jed­nym miej­scu uzy­skali szybką i kom­plek­sową pomoc. Dla­tego też nasza Porad­nia jest miej­scem, gdzie współ­pra­cuje ze sobą zespół spe­cja­li­stów w skład któ­rego wchodzą:

 

  • psy­cho­lo­dzy,
  • peda­go­dzy,
  • peda­go­dzy specjalni,
  • logo­pe­dzi,
  • neu­ro­lo­go­pe­dzi,
  • reedu­ka­to­rzy,
  • tera­peuci.

 

prezentacjemultimedialne.eu