powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Nasza misja

Są to osoby z wyż­szym wykształ­ce­niem, posia­da­jące duże i uznane doświad­cze­nie zawo­dowe. O naszym wyso­kim pro­fe­sjo­na­li­zmie zawo­do­wym świadczą:

 

  • cer­ty­fi­kat I i II stop­nia z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, który posia­dają nasi tera­peuci inte­gra­cji sensorycznej;
  • pię­cio­let­nie, dzienne stu­dia na pań­stwo­wej uczelni ukoń­czone przez naszych logo­pe­dów i terapeutów,
  • liczne stu­dia pody­plo­mowe oraz kursy z zakresu peda­go­giki oraz psychologii,
  • cią­głe dosko­na­le­nie zawo­dowe naszych specjalistów,
  • wie­lo­letni staż pracy naszych specjalistów,
  • współ­praca ze spe­cja­li­stami z pokrew­nych dzie­dzin (psy­chia­trą dzie­cię­cym, fonia­trą, neu­ro­lo­giem, laryn­go­lo­giem, pedodontą).
  • pasja z jaką wyko­nu­jemy naszą pracę,
  • życz­liwa i sym­pa­tyczna atmosfera,
  • kli­mat pełen akcep­ta­cji i poczu­cia bezpieczeństwa.

 

prezentacjemultimedialne.eu