powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Czym jest dysleksja?

Dys­lek­sja roz­wo­jowa
Są to spe­cy­ficzne trud­no­ści w czy­ta­niu i pisa­niu u dzieci o pra­wi­dło­wym roz­woju umy­sło­wym. Spo­wo­do­wane są zabu­rze­niami nie­któ­rych funk­cji poznaw­czych, moto­rycz­nych i ich inte­gra­cji, uwa­run­ko­wa­nymi nie­pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem układu ner­wo­wego. Dys­lek­sja roz­wo­jowa może — choć nie musi — prze­kształ­cić się w dysleksję.

Objawy dys­lek­sji roz­wo­jo­wej
Spe­cy­ficzne trud­no­ści w czy­ta­niu i pisa­niu ujaw­niają się dopiero w szkole, pod­czas gdy już w okre­sie przed­szkol­nym można zauwa­żyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

 

Zali­czają się do nich:

 

  • opóź­niony roz­wój mowy, 
  • mała spraw­ność i koor­dy­na­cja ruchów pod­czas zabaw rucho­wych, samo­ob­sługi,
    ryso­wa­nia i pisa­nia (brzyd­kie pismo);
  • wadliwa wymowa, trud­no­ści z wypo­wia­da­niem zło­żo­nych słów, błędy gramatyczne; 
  • trud­no­ści z róż­ni­co­wa­niem gło­sek podob­nych oraz z wydzie­le­niem sylab, gło­sek ze słów
    i ich syntezą;

prezentacjemultimedialne.eu