powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia jąkania

Jąka­nie to zabu­rze­nie tempa, rytmu i płyn­no­ści mowy. Cha­rak­te­ry­zuje się roz­pa­dem koor­dy­na­cji w zakre­sie funk­cji układu odde­cho­wego, arty­ku­la­cyj­nego i fonacyjnego.

Cel tera­pii:

Zwięk­sze­nie płyn­no­ści mówie­nia poprzez:

  • wytwo­rze­nie i utrwa­le­nie pra­wi­dło­wego toru oddechowego,
  • zmianę nasta­wie­nia wią­za­deł głosowych,
  • znie­sie­nie sil­nego zwar­cia zębowego,
  • zwol­nie­nie tempa mowy,
  • ryt­mi­za­cję,
  • fra­zo­wa­nie, sylabizowanie;
  • relak­sa­cję,
  • socjo­te­ra­pię,
prezentacjemultimedialne.eu