powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zajęcia z emisji i higieny głosu
(logopedia artystyczna i medialna)

Do kogo kie­ru­jemy zaję­cia z logo­pe­dii arty­stycz­nej i medial­nej
(emi­sja i higiena głosu)? 

 

 Zaję­cia skie­ro­wane są do osób, które:

  • czę­sto wystę­pują przed publicz­no­ścią (kon­fe­ren­cje, sym­po­zja, szkolenia);
  • mają bez­po­średni kon­takt z mediami, 
  • zamie­rzają stu­dio­wać kie­runki powią­zane z kul­turą słowa i wystą­pie­niami publicz­nymi np. stu­dia teatralne, dziennikarstwo;
  • spe­cja­li­zują się w rzecz­nic­twie prasowym.

 

Cel zajęć:

 Zaję­cia mają na celu uwol­nie­nie natu­ral­nego głosu a także umie­jętne sto­so­wa­nie apa­ratu arty­ku­la­cyj­nego w komu­ni­ka­cji międzyludzkiej.

Na ćwi­cze­niach poru­szać się będziemy w sfe­rach emi­sji i higieny głosu, dyk­cji, tech­nik odde­cho­wych, komu­ni­ka­cji wer­bal­nej i niewerbalnej.

prezentacjemultimedialne.eu