powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zajęcia z emisji i higieny głosu
(logopedia artystyczna i medialna)

Będziemy mogli poznać także ele­menty z zakresu auto­pre­zen­ta­cji, sztuki wystą­pień publicz­nych, kre­atyw­no­ści, logo­pe­dii arty­stycz­nej: tech­nik mówie­nia i inter­pre­ta­cji tekstu.

Ważną część sta­nowi auto­pre­zen­ta­cja medialna — z indy­wi­du­al­nym warsz­ta­tem zajęciowym.

 

Z zakresu logo­pe­dii arty­stycz­nej i medial­nej poru­szymy na zaję­ciach nastę­pu­jące zagadnienia:

  1. Tech­niki odde­chowe i relaksacyjne,
  2.  Gim­na­styka apa­ratu artykulacyjnego,
  3.  Ćwi­cze­nia rozluźniające,
  4. Ćwi­cze­nia dykcji,
  5. Kul­tura języka pol­skiego, poprawne akcen­to­wa­nie etc.

 

prezentacjemultimedialne.eu