powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zajęcia z emisji i higieny głosu
(logopedia artystyczna i medialna)

Z zakresu wystą­pień publicznych:

  1. Savoir-vivre i etykieta,
  2. Odkry­wa­nie i korzy­sta­nie z uni­kal­nego, indy­wi­du­al­nego stylu autoprezentacji.

 

Cykliczne zaję­cia grupowe:

Cykliczne, week­en­dowe zaję­cia gru­powe z emi­sji i higieny głosu to warsz­ta­towe spo­tka­nia połą­czone z ele­men­tami auto­pre­zen­ta­cji i wystą­pień publicz­nych, przed mikro­fo­nem oraz przed kamerą. Dwie godziny warsz­ta­tów, co dwa tygo­dnie, dodat­kowo mate­riały od pro­wa­dzą­cej. Przed i po warsz­ta­tach nagry­wamy nasze głosy w stu­diu nagrań.
Warsz­tat obej­muje 5 spotkań.

prezentacjemultimedialne.eu