powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy osób z afazją

 

Afa­zja to zabu­rze­nie mecha­ni­zmów pro­gra­mu­ją­cych czyn­no­ści mowy (czę­ściowe lub cał­ko­wite), spo­wo­do­wane orga­nicz­nymi uszko­dze­niami odpo­wied­nich struk­tur mózgo­wych u czło­wieka, który wcze­śniej te czyn­no­ści opanował.

Czyn­niki powo­du­jące afa­tyczne zabu­rze­nia mowy to:

 

  • udary mózgu,
  • urazy czaszki,
  • guzy mózgu,
  • cho­roby zwy­rod­nie­niowe mózgu– np. cho­roba Alzheimera.

 

prezentacjemultimedialne.eu