powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Terapia mowy osób z afazją

Tera­pia afa­zji uza­leż­niona jest od cha­rak­teru zabu­rzeń mowy, moż­li­wo­ści fizycz­nych i umy­sło­wych pacjenta, czasu pod­ję­cia pracy w sto­sunku do czasu wystą­pie­nia afa­zji, wykształ­ce­nia pacjenta, jego zain­te­re­so­wań oraz wieku.
Celem tera­pii jest przede wszyst­kim poprawa komu­ni­ka­cji z oto­cze­niem poprzez:
 

 • roz­ha­mo­wa­nie chorego,
 • odbu­dowa rozu­mie­nia zna­cze­nia nazw poprzez ryso­wa­nie, gest, nazy­wa­nie,
   wyko­ny­wa­nie poleceń,
 • odbu­dowa czy­ta­nia i pisania,
 • odbu­dowa rozu­mie­nia cyfr,
 • odbu­dowa wypowiedzi,
 • ćwi­cze­nia wyra­zi­sto­ści artykulacyjnej,
 • umie­jęt­ność poro­zu­mie­wa­nia się z otoczeniem, 

   

 

prezentacjemultimedialne.eu