powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Zajęcia w poradni

   W naszej Poradni zaj­mu­jemy się kom­plek­sową dia­gnozą i tera­pią dzieci, mło­dzieży oraz osób doro­słych. Nasi spe­cja­li­ści prowadzą: 

 • tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej,
 • tera­pię dys­lek­sji, dys­gra­fii, dysortografii,
 • logo­pe­dia arty­styczna (zaję­cia z higieny i emi­sji głosu),
 • tera­pię wad wymowy (nie­pra­wi­dłowa arty­ku­la­cja głosek),
 • tera­pię zwią­zaną z opóź­nie­niem roz­woju mowy,
 • tera­pię mowy dzieci z autyzmem,
 • tera­pię mowy dzieci z ala­lią (nie­do­kształ­ce­niem mowy pocho­dze­nia korowego),
 • tera­pię mowy dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią intelektualną,
 • tera­pię mowy dzieci z niedosłuchem,
 • tera­pię mowy dzieci z mózgo­wym porażeniem,
 • tera­pię mowy osób jąka­ją­cych się,
 • tera­pię mowy osób z afazją,
 • tera­pię mowy osób z dyzartrią,
 • zaję­cia z higieny i emi­sji głosu,
 • zaję­cia z psychologiem. 
prezentacjemultimedialne.eu