Agnieszka Smy­czyń­ska

Neu­ro­lo­go­peda, sur­do­lo­go­peda, tera­peuta wcze­snej inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej. Stu­dia logo­pe­dyczne ukoń­czy­łam na Uni­wer­sy­te­cie Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy. Dodat­kowe spe­cja­li­za­cje zdo­by­łam na stu­diach pody­plo­mo­wych z zakresu neu­ro­lo­go­pe­dii, sur­do­lo­go­pe­dii oraz wcze­snej inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc z dziećmi zarówno w nor­mie inte­lek­tu­al­nej, jak i róż­nymi nie­peł­no­spraw­no­ściami. Obec­nie jestem pra­cow­ni­kiem Insty­tutu Głu­cho­nie­mych. Jestem także tłu­ma­czem i wykła­dowcą języka migo­wego.