Anna Kle­bań­ska

Logo­peda, neu­ro­lo­go­peda, peda­gog spe­cjalny oraz tera­peuta psy­cho­mo­to­ryki. Absol­wentka 5-letnich, dzien­nych stu­diów na Aka­de­mii Peda­go­giki Spe­cjal­nej w War­sza­wie — kie­ru­nek logo­pe­dia oraz pody­plo­mo­wych stu­diów z zakresu neu­ro­lo­go­pe­dii. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie logo­pe­dii oraz neu­ro­lo­go­pe­dii w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym, wcze­snosz­kol­nym oraz szkol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dyczną oraz neu­ro­lo­go­pe­dyczną.