Dorota Pąk

Fizjo­te­ra­peuta, peda­gog ogólny, peda­gog przed­szkolny i wcze­snosz­kolny, reedu­ka­tor, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Posiada doświad­cze­nie w pracy z dziećmi auty­stycz­nymi. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz zaję­cia korek­cyjne i ogól­no­ro­zwo­jowe z zasto­so­wa­niem metody Ruchu Roz­wi­ja­ją­cego Wero­niki Sher­borne z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym