Ewa Zabłocka

Psy­cho­log kli­niczny dziecka, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. 18 lat prak­tyki w pracy z dziećmi. 8 lat prak­tyki w poradni psy­cho­lo­giczno — peda­go­gicz­nej 6 lat prak­tyki jako tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej w zakre­sie dia­gnozy i tera­pii dzieci w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej.