505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl
505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

  • Czym jest integracja sensoryczna?

     

    Każdy z nas posiada zdol­ność do zbie­ra­nia, selek­cjo­no­wa­nia i segre­go­wa­nia infor­ma­cji pocho­dzą­cych z naszego ciała i ota­cza­ją­cego świata. Dane te pozwa­lają ade­kwat­nie reago­wać na docho­dzące do nas bodźce sen­so­ryczne. Pro­ces ten zacho­dzi w pniu mózgu i jest auto­ma­tyczny. Jeśli nie jest on w pełni doj­rzały, funk­cje te przej­muje kora mózgowa, co powo­duje brak auto­ma­ty­za­cji w tym zakre­sie oraz zakłó­ce­nia w takich obsza­rach jak uwaga, pamięć, ucze­nie się oraz reak­cje emo­cjo­nalne. Wza­jemne oddzia­ły­wa­nie na sie­bie róż­nych zmy­słów jest więc nie­zbędne do pra­wi­dło­wej inter­pre­ta­cji sytu­acji i wyko­na­nia odpo­wied­niej reak­cji. Ten pro­ces celo­wej orga­ni­za­cji zmy­słów nosi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.