Iza­bela Kuchar­czyk

Psy­cho­log kli­niczny, peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Absol­wentka stu­diów dok­to­ranc­kich w zakre­sie peda­go­giki spe­cjal­nej oraz 5 — let­nich dzien­nych stu­diów w UMCS w Lubli­nie — kie­ru­nek peda­go­gika spe­cjalna (oli­go­fre­no­pe­da­go­gika i tyflo­pe­da­go­gika) a także psy­cho­lo­gia kli­niczna. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię w zakre­sie inte­gra­cji sen­so­rycz­nej dzieci w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym oraz tera­pię psy­cho­lo­giczną.