Joanna Inez Majew­ska

Peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, nauczy­ciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, tera­peuta peda­go­giczny, media­tor i nego­cja­tor. Absol­wentka 5-letnich, dzien­nych stu­diów na Uni­wer­sy­te­cie w Bia­łym­stoku Wydział Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii kie­ru­nek peda­go­gika kul­tu­ro­znaw­cza oraz pody­plo­mo­wych stu­diów z zakresu: tera­pii peda­go­gicz­nej, oli­go­fre­no­pe­da­go­giki, edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, media­cji i nego­cja­cji oraz z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Wie­lo­let­nia prak­tyka jako peda­gog spe­cjalny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz jako nauczy­ciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w Szkole Pod­sta­wo­wej. Dia­gno­zuję i pro­wa­dzę tera­pię z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz tera­pii peda­go­gicz­nej.