Julia Jędruch

Magi­ster fizjo­te­ra­pii i tera­peuta Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej. Posiada wieloletnie doświad­cze­nie w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię z zakresu Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej oraz gim­na­stykę korek­cyjną.