Julia Jędruch

Magi­ster fizjo­te­ra­pii i tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Tytuł magi­stra uzy­skała na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na kie­runku Fizjo­te­ra­pia. Ukoń­czyła pody­plo­mowe stu­dia Peda­go­giki ogól­nej w Wyż­szej Szkole Edu­ka­cji Zdro­wot­nej i Nauk Spo­łecz­nych w Łodzi. Posiada kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Dia­gno­zuje i pro­wa­dzi tera­pię z zakresu inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz gim­na­stykę korek­cyjną.