505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl
505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

Logopedia

Logopedia

  • Kon­sul­ta­cje z logo­pedą w Warszawie

     

    Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna LOGOPEDICA w War­sza­wie zaj­muje się nie tylko inte­gra­cją sen­so­ryczną, ale rów­nież zapew­nia pro­fe­sjo­nalne porady logo­pedy. Czy warto korzy­stać z porady logo­pe­dów czy może lepiej pocze­kać, aż pro­blem minie wraz z kolej­nym eta­pem rozwoju?

     

    Porada logo­pedy jest wska­zana już w przy­padku naj­młod­szych dzieci. Tylko wykwa­li­fi­ko­wany logo­peda jest w sta­nie stwier­dzić, jak poważne są pro­blemy z mową u dziecka. Im szyb­ciej logo­peda roz­pocz­nie pracę z dziec­kiem, tym lep­sze są roko­wa­nia. Logo­pe­dzi w Pry­wat­nej Poradni Peda­go­gicz­nej w War­sza­wie są wykwa­li­fi­ko­wa­nymi spe­cja­li­stami z dużym doświad­cze­niem. Mają prak­tykę w dia­gno­zie i tera­pii logo­pe­dycz­nej. Jeśli nie są Pań­stwo pewni, czy dziecko potrze­buje porady logo­pedy, zachę­camy do kon­taktu z naszą porad­nią w War­sza­wie. Nasi logo­pe­dzi oce­nią, na jakim eta­pie roz­woju mowy znaj­duje się dziecko i wdrożą odpo­wied­nią tera­pię. Każdy logo­peda w naszej poradni w War­sza­wie ma doświad­cze­nie w pracy z dziećmi. Dzięki temu pod­czas wizyty u logo­pedy dziecko nie odczuwa stresu i prze­bywa w przy­ja­znej atmos­fe­rze. Porad­nia LOGOPEDICA w War­sza­wie zapew­nia indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego dziecka.