Mag­da­lena Kaczo­row­ska

Ukoń­czyła stu­dia peda­go­giczne, tytuł logo­pedy zdo­była w Insty­tu­cie Badań Edu­ka­cyj­nych, spe­cja­li­za­cje: emi­sję i higienę głosu oraz logo­pe­dię medialną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Pra­cuje z dziećmi z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy i wadami wymowy rów­nież z dziećmi nie­peł­no­spraw­nymi. Ze względu na spe­cja­li­za­cje zaj­muje się rów­nież reha­bi­li­ta­cją odde­chu oraz pra­wi­dłową emi­sją głosu. Bar­dzo chęt­nie pra­cuje też z mło­dzieżą i doro­słymi pra­gną­cymi popra­wić swoją dyk­cję lub chcą­cymi przy­go­to­wać się do wystą­pień publicz­nych.