Maja Kirej­czyk

Psy­cho­log, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Absol­wentka 5 – let­nich stu­diów magi­ster­skich na Wydziale Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego; spe­cja­li­za­cja: Psy­cho­lo­gia Wycho­waw­cza Sto­so­wana. 8 lat doświad­cze­nia w pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i szkol­nym. Pro­wa­dzi dia­gnozę i tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, dia­gnozę spe­cy­ficz­nych trud­no­ści w pisa­niu i czy­ta­niu (dys­lek­sji roz­wo­jo­wej) oraz kon­sul­ta­cje wycho­waw­cze.