505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl
505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

 

 

Pry­watna Porad­nia Peda­go­giczna Logo­pe­dica Warszawa.

 

Zapra­szamy na zaję­cia z Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej (tera­pia SI), logo­pe­dyczne, higiena i emi­sja głosu, oraz inne.Pomocą służą Pań­stwu nasi Tera­peuci Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej, Logo­pe­dzi, Peda­go­dzy spe­cjalni, Psy­cho­lo­dzy oraz inni specjaliści:

  • Ewa Zabłocka: tera­pia Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej (tera­pia SI).
  • Dorota Pąk: tera­pia Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej (tera­pia SI), reedukacja.
  • Iza­bela Kuchar­czyk: tera­pia Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej (tera­pia SI), psy­cho­log kli­niczny dziecka.
  • Joanna Inez Majew­ska: peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej,
    nauczy­ciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, tera­peuta peda­go­giczny, media­tor i
    nego­cja­tor.
  • Julia Jędruch: magi­ster fizjo­te­ra­pii, tera­peuta inte­gra­cji sensorycznej.

 

Wię­cej infor­ma­cji o naszych spe­cja­li­stach w zakładce: „nasz zespół”.