Pau­lina Elsner

Peda­gog spe­cjalny, tera­peuta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Ukoń­czyła Aka­de­mię Peda­go­giki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie uzy­sku­jąc tytuł oli­go­fre­no­pe­da­goga. Od ponad dwu­na­stu lat pra­cuje z dziećmi i mło­dzieżą. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wała pra­cu­jąc min. w ośrodku dla dzieci z róż­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej, w przed­szkolu jako wycho­wawca i nauczy­ciel zerówki, w porad­niach jako reedu­ka­tor oraz dia­gno­zu­jąc i pro­wa­dząc tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Ukoń­czyła wiele kur­sów i szko­leń. Pry­wat­nie jest szczę­śliwą mamą dwu­let­niej Bal­binki.