505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl
505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl

Reedukacja psycholog

Reedukacja psycholog

  •  Tera­pia peda­go­giczna (reedu­ka­cja) — to oddzia­ły­wa­nie za pomocą środ­ków psy­cho — peda­go­gicz­nych na przy­czyny trud­no­ści w ucze­niu się. Ma na celu eli­mi­no­wa­nie nie­po­wo­dzeń szkol­nych oraz ich ujem­nych kon­se­kwen­cji (poziom samo­oceny, nie­chęć do dal­szej nauki, zabu­rze­nia kon­cen­tra­cji, zabu­rze­nia kon­tak­tów inter­per­so­nal­nych, ner­wice, trudna i pato­lo­giczna sytu­acja domowa — zbyt duży nacisk na naukę), likwi­do­wa­nie przy­czyn, wyrów­ny­wa­nie wia­do­mo­ści szkol­nych, kompensacja.

     

    Reedu­ka­tor pomoże Pań­stwa dziecku poko­nać trud­no­ści zwią­zane z nauką czy­ta­nia, pisa­nia, gra­fiką, zasa­dami orto­gra­ficz­nymi, a także zre­du­ko­wać defi­cyty roz­wo­jowe tzn. wyćwi­czyć ana­lizę i syn­tezę słu­chową, ana­lizę i syn­tezę wzro­kową oraz koor­dy­na­cję ruchową.